GII THIU CHUNG
Cng ty TNHH Ch to cn cu Yuanwang Giang T (trc là nhà máy Yuanwang ) chuyên sn xut cn cu bn tàu vi lch s 40 nm, chuyên khai thác, thit k, sn xut và lp t sn phm. Cng ty có lc lng k thut mnh, có ng b thit b sn xut ln và thit b kim soát. Có th cung cp khai thác thit k, kim soát ch to và hoàn thin dch v sau bán hàng v cn cu cho khách hàng. Sn phm ch yu có: cn cu kiu c nh ti bn tàu, cn cu thy lc chng cháy n, cn cu ng mm và các loi u xúc vv. Cht lng sn phm tt, an toàn có m bo, giá c hp l, có t im a dng và hiu sut cao.Khách hàng Vit Nam có Cng ty C phn Cng m Ninh Bình, cng ty xi mng COTEC Vit Nam v v.